DET KONGELIGE
UTENRIKSDEPARTEMENT

Støttekomiteen for Tsjetsjenia
C/o Ingvald Godal
Professor Dahls gt. 35a
0353 Oslo

Vår ref Dato
200008719 27. november 2002


Domstol for overgrepene i Tsjetsjenia.

Det vises til komiteens brev av 4. ds., adressert til den norske regjering.

Norske myndigheter deler fullt ut Støttekomiteens overordnede målsetting, nemlig å få slutt på krigen i Tsjetsjenia og igangsatt en dialog med sikte på en politisk løsning på konflikten. Den fastlåste situasjonen viser at det mer enn noen gang er nødvendig med politisk dialog. Fra norsk side tar vi derfor regelmessig opp situasjonen i Tsjetsjenia i bilaterale politiske samtaler, senest 12. ds. Mellom statsminister Bondevik og president Putin. Vi gjør det også i multilaterale sammenhenger som OSSE, FN og Europarådet, herunder i de perioder der konflikten ikke vies særlige overskrifter i aviser og andre media. I disse sammenhengene viser Norge til behovet for en politisk løsning, samtidig som vi uttrykker vår bekymring for den humanitære situasjon i regionen, og understreker at menneskerettighetene må respekteres. Det er norsk syn at en løsning på konflikten må finnes innen rammen av Den Russiske Føderasjon.

Når det gjelder Støttekomitéens konkrete anmodning om at det fra norsk side fremmes forslag i FN om å iverksette en internasjonal rettsprosess for å straffe de ansvarlige for overgrepene i Tsjetsjenia, skal det understrekes at Norge konsekvent har arbeidet for bekjempelse av straffrihet for de alvorligste forbrytelser. Norske myndigheter deler derfor komitéens syn om at de som har begått grove internasjonale forbrytelser må stilles til ansvar for sine handlinger. Utviklingen av den internasjonale strafferettspleie er imidlertid et møysommelig og langsiktig prosjekt, som forutsetter oppslutning blant toneangivende medlammer av FN og FNs Sikkerhetsråd. De eksisterende internasjonale ad hoc-domstolene bygger på et mandat gitt av FNs Sikkerhetsråd med hjemmel i FN-paktens kapittel VII. Det er kun i konkrete konflikter der FNs Sikkerhetsråd slår fast at internasjonal fred og sikkerhet er truet, at Rådet med bindende virkning kan pålegge etablering av en straffedomstol. Det ville etter norsk syn kunne sette utviklingen av den internasjonale strafferettspleie tilbake dersom man skulle fremme krav som åpenbart ikke vil kunne få oppslutning.

Med hilsen

Jørg Willy Bronebakk
Ekspedisjonssjef

Erik Svedahl
Rådgiver


C.c.: Statsministerens kontor