Til Den Norske Regjering Oslo 7. januar 2003.
v/ Statsminister Bondevik.


OSSE OG TSJETSJENIA.

Få steder i verden i dag, om noen, er bruddene på menneskerettighetene brutalere og mer massive enn i Tsjetsjenia, og det blir bare verre for hver dag som går. Dersom slike brudd måles i mengde lidelse påført uskyldige mennesker, er det heller ingen tvil om at de russiske styrkene i området og deres ledere, er verdens verste terrorister.

I den forrige tsjetsjenske krigen, 1994-96, gjorde OSSE en betydelig innsats for å dempe brutaliteten og å fremme forhandlinger og fred. OSSE gjorde også en stor innsats når det gjaldt å avvikle valg på parlament og president i januar 1997, et valg som ble erklært ”free and fair” av internasjonale observatører, og anerkjent av alle, inkludert Russland.

I begynnelsen av den andre krigen, 1999 - , under Norges og Knut Vollebæks ledelse, gjorde også OSSE en betydelig, men dessverre nokså fåfengt, innsats for å begrense den forferdelige brutaliteten mot sivile. Siden har organisasjonen spilt en meget beskjeden rolle, men den har tross alt vært tilstede, og i det minste i en viss grad kunnet registrere det som foregår.

I løpet av 1990-tallet gjorde verden betydelige fremskritt når det gjaldt å videreutvikle den internasjonale rettsorden. Særlig viktig var at alvorlige brudd på menneskerettighetene ikke lenger skulle anses som et indre anliggende. Flere steder ble makt satt bak ordene, og syndere ble stilt for en internasjonal rett.

På denne bakgrunn er det fullstendig uakseptabelt at russerne nå kaster OSSE ut av Tsjetsjenia. Både selve handlingen og deres begrunnelse om at Tsjetsjenia er et indre anliggende. Heldigvis har noen rundt om i verden nå reagert. Vi forventer at også den norske regjering gjør det, kraftig og så det merkes offentlig. Alt annet vil være et knefall for overgrepene og et alvorlig tilbakeslag for Norge som forkjemper for den internasjonale rettsorden.

Vi vil også tilføye at erfaringen viser at de virkemidler man hittil har anvendt overfor Russland for å få dem til å stoppe, eller i det minste begrense de brutale overgrepene i Tsjetsjenia, ikke har hatt noen som helst virkning, snarere tvert imot. Vi anmoder derfor regjeringen om at den benytter utkastelsen av OSSE også til å få iverksatt en full gjennomgang av virkemidlene overfor Russland på dette området. Fremtredende russere har gjentagne ganger påpekt at økonomiske sanksjoner ville være det mest effektive og at dette ville virke meget raskt.

Med vennlig hilsen
For Støttekomiteen for Tjetsjenia


Ingvald Godal
leder